VEDTEKTER FOR ODINS RAVNER

Vedtatt på årsmøtet 2016

 

 

 

§1  KORETS FORMÅL

Korets formål er å fremme medlemmenes og korets sanguttrykk, sangglede og godt kameratskap.

 

§2  MEDLEMSSKAP

Medlemskap skal godkjennes av styret etter uttalelse fra dirigenten.

 

§3  KONTINGENT

Medlemmene betaler en årskontingent som fastsettes av årsmøtet.

Kontingenten betales i to like rater per år, innen 1april og 1. oktober.

For nye medlemmer beregnes kontingenten forholdsmessig fra innmeldingstidspunktet.

 

§4  OPPHØR AV MEDLEMSSKAP

Medlemmer kan si opp medlemskapet med øyeblikkelig virkning. Innbetalt kontingent refunderes ikke.

Styret kan, etter skriftlig varsel, stryke et medlem som skylder kontingent for over 6 mnd.

 

§5  ÅRSMØTET

 1. Årsmøtet er korets høyeste organ og skal tre sammen hvert år innen utgangen av mai.

 2. Tidspunkt for årsmøtet kunngjøres av styret med minst en måneds varsel.

 3. Forslag til behandling på årsmøtet må være mottatt av styret tre uker før møtet.

 4. Innkalling til årsmøtet med dagsorden kunngjøres av styret senest to uker før møtet. 

 5. Årsmøtet skal behandle:

 • styrets årsberetning

 • regnskap og budsjett

 • innkomne forslag 

 • forslag til valg 

   

 1. Regler for valg:

 • Styreleder velges særskilt for 2 år.

 • Det velges 4 styremedlemmer. Av disse skal 2 være på valg hvert år.

 • Det velges 2 medlemmer til valgkomiteen for 1 år.

 • Det velges minimum 2 medlemmer til sangutvalget for 1 år.

 • Det velges minimum 2 medlemmer til arrangementutvalget for 1 år.

 • Det velges  minimum 2 medlemmer til kontrollkomiteen for 1 år.

 • Alle medlemmer er valgbare.

  .

 1. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst 14 dagers varsel når styret eller minst         

  50 % av medlemmene setter frem krav om dette.

            

§6  STYRET

Styret skal konstituere seg snarest mulig etter årsmøtet og fordele arbeidsoppgavene.

 Fordeling av arbeidsoppgaver gjøres kjent for kormedlemmene umiddelbart.

Styret skal i samarbeid med korets medlemmer stå for den daglige driften av koret.

 Styret har i samarbeid med medlemmene ansvar for å gjennomføre korøvelser og interne arrangementer,

 planlegge og gjennomføre eksterne arrangementer og sangoppdrag, tiltak for å holde på medlemmene og å skaffe nye medlemmer.

 Styret skal forberede, innkalle og arrangere årsmøtet som beskrevet i §5. 

 Styret skal vise åpenhet om sine planer og disposisjoner overfor medlemmene.

 I alle vesentlige saker skal styret rådføre seg med korets medlemmer før avgjørelse tas.

Til dette skal styret bruke korøvelsene som forum.

 

§7  SANGUTVALGET

Sangutvalget skal bestå av de valgte medlemmene samt dirigenten og et styremedlem.

Utvalget skal ha ansvar for at korets repertoar er hensiktsmessig ut fra korets formål og muligheter.

Sangutvalget kan ikke pålegge dirigenten å arbeide med sanger han/hun ikke finner egnet for koret.

Sangutvalget skal samarbeide med styret.

 

§8  ARRANGEMENTSUTVALG

Arrangementsutvalget skal bestå av de valgte medlemmene og et styremedlem.

Utvalget skal ha ansvaret for gjennomføringen av korets arrangementer.

Utvalget samarbeider med styret og de andre medlemmene i koret.

 

§9  VALGKOMITEEN

Valgkomiteen skal foreslå for årsmøtet kandidater til alle posisjoner som er på valg i samsvar med reglene i § 5.

 

§10  KONTROLLKOMITE

Kontrollkomiteen skal gjennomgå styrets regnskap å framlegge en rapport på årsmøtet. 

 

§11  HEDERSUTMERKELSER

Medlemmer av koret som over lang tid har gjort en stor innsats for koret kan, etter forslag fra styret,

valgkomiteen eller enkeltmedlemmer gis en utmerkelse.

Vedtak gjøres av styret og den overrekkes på årsmøtet. 

  

§12  VEDTEKTSENDRINGER

Endringer av disse vedtektene kan kun gjøres av årsmøtet med 2/3 flertall blant de fremmøtte.

 

§13  OPPLØSNING AV KORET

Oppløsning av koret besluttes på ekstraordinært årsmøte. Det kreves 3/4 flertall blant de fremmøtte.

Møtet vedtar samtidig med simpelt flertall hvordan korets kassabeholdning og andre verdier skal disponeres.